• งานบริหารทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานพัสดุ
 • ฝ่ายวิศวกรรม
 • ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
 • ฝ่ายช่างกล
 • ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
 • ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
 • ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
 • ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
 • ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5
 • ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6
 • ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7
 • ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8
 • ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 9
 • ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 10