โครงการชลประทานจังหวัด  มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการพิเศษที่ได้ รับมอบหมาย ควบคุมและบริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ งานธุรการและงานบัญชีการเงิน ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายใน เขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ  เพื่อเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ  การเกิดอุทกภัย    รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าตู้ควบคุม   ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องสูบน้ำ  บำรุงรักษา  เครื่องสูบน้ำ  และระบบส่งน้ำ    ตลอดจนวางแผนงานส่งน้ำและบำรุงรักษาและระบายน้ำ จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า  น้ำฝนและ ปริมาณน้ำที่ส่งเข้าพื้นที่โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ โครงการพิเศษอื่น ๆ ประกอบด้วย  โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง  โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและงานก่อสร้างอื่น ๆ  ที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น ๑ งาน ๔ ฝ่าย และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน ๑๐ ฝ่าย คือ              

 ๑. งานบริหารทั่วไป                      

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี การเจ้าหน้าที่ และพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัย อาคารและรักษาบริเวณโครงการ   รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งานด้านประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ผลงาน ชลประทานและกิจการของโครงการต่าง ๆ ในงานของกรมชลประทาน  ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ   ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย              

๒. ฝ่ายวิศวกรรม                     

 มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม การวางแผนงานและควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณาด้านพัฒนาแหล่ง น้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง  โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง   และโครงการ พิเศษอื่น  ๆ  สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น     เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูล  และจัดทำรายงานสภาพด้าน วิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชล ประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน               

       มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน จัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดำเนินการเรื่องการ ใช้ที่ราชพัสดุในเขตโครงการต่าง ๆ   รวมทั้งงานด้านเกษตรชลประทาน  ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน ปลูกพืช สำรวจเก็บสถิติผลผลิตด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ และดำเนินการจัดตั้ง กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จัดการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธีตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔. ฝ่ายช่างกล                     

 มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะ   เครื่องจักรกลและเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ   รวมทั้งการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า   ประปา และเครื่องมือกลอื่น ๆ   ในเขตโครงการต่าง ๆ   ที่อยู่ในความรับผิดชอบ   ตลอดจน ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๕. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา                  

    มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง โครงการตามพระราชดำริ โครงการพิเศษ  วางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ   ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา    ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการ พิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก   ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้ น้ำอย่างถูกวิธี     ควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน     ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น  ๆ      ตามที่ผู้บังคับบัญชา                    โครงการชลประทานนครราชสีมา แบ่งความรับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาออกเป็น ๑๐ ฝ่าย แต่ละฝ่ายรับผิดชอบอำเภอ ต่าง ๆ ดังนี้

                   ๑. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑   รับผิดชอบ ๔ อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครราชสีมา, ปักธงชัย, วังน้ำเขียว และขามทะเลสอ                 

                   ๒. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒  รับผิดชอบ ๓ อำเภอ คือ อำเภอปากช่อง, สีคิ้ว และสูงเนิน                  

                   ๓. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓  รับผิดชอบ ๒ อำเภอ คือ อำเภอด่านขุนทด และเทพารักษ์        

                   ๔. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔  รับผิดชอบ ๔ อำเภอ คือ อำเภอโนนไทย, โนนสูง, ขามสะแกแสง และพระทองคำ                  

                   ๕. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕  รับผิดชอบ ๓ อำเภอ คือ อำเภอคง, บ้านเหลื่อม และโนนแดง                  

                   . ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖   รับผิดชอบ ๔ อำเภอ คือ อำเภอบัวใหญ่, แก้งสนามนาง, บัวลาย และสีดา                

                   ๗. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๗  รับผิดชอบ ๔ อำเภอ คือ อำเภอชุมพวง, ประทาย, ลำทะเมนชัย และเมืองยาง               

                   ๘. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๘  รับผิดชอบ ๒ อำเภอ คือ อำเภอห้วยแถลง และพิมาย                 

                   ๙. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๙  รับผิดชอบ ๔ อำเภอ คือ อำเภอจักราช, หนองบุญมาก, โชคชัย และเฉลิมพระเกียรติ                

                 ๑๐. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑๐  รับผิดชอบ ๒ อำเภอ คือ อำเภอครบุรี และเสิงสาง