<< วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ >>   

วิสัยทัศน์  :  

" น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง "

พันธกิจ: 

 ๑. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำ ให้สมดุล

 ๒. บริหารจัดการน้ำที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน

 ๓. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับ อย่างบูรณาการ

 ๔. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

 ๕. สนับสนุนการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน เพื่อการผลิตให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม   

ประเด็นยุทธศาสตร์: 

 ๑. การพัฒนาแหล่งน้ำ

 ๒. การบริหารจัดการน้ำ

 ๓. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

 ๔. การรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน 

ค่านิยมองค์กร: 

 Work  hard            ทุ่มเทในการทำงาน

 Attitude                มีความคิดสร้างสรรค์

 Teamwork            เรียนรู้และทำงานร่วมกัน

 Ethics                  มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

 Relationship         มีความผูกพันและสามัคคี