รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

ลำดับที่  ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายประเสริฐ          สิงห์น้อย พ.ศ. 2518 - 2538            
2 นายวีระพล           วัชรประทีป                 พ.ศ. 2538 - 2540             
3 นายเชลงศักดิ์        มานุวงศ์                    พ.ศ. 2540 - 2551             
4 นายไพศาล           พันพึ่ง                       พ.ศ. 2551 - 2556         
5 นายจักรกฤษ         แจ้งกรณ์                   พ.ศ. 2556 - 2558         
6 นายเทิดพงศ์         ไทยอุดม                    พ.ศ. 2558 - 2561
7 นายกิติกุล           เสภาศีราภรณ์              พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน