๔. ฝ่ายช่างกล >>
                   มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะ   เครื่องจักรกลและเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ   รวมทั้งการซ่อมแซม
บำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า   ประปา และเครื่องมือกลอื่น ๆ   ในเขตโครงการต่าง ๆ   ที่อยู่ในความรับผิดชอบ   ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
              ๕. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา >>
                   มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง โครงการตามพระราชดำริ
โครงการพิเศษ  วางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ   ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา    ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการ
พิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก   ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้
น้ำอย่างถูกวิธี     ควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน     ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น  ๆ      ตามที่ผู้บังคับบัญชา
                   โครงการชลประทานนครราชสีมา แบ่งความรับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาออกเป็น ๑๐ ฝ่าย แต่ละฝ่ายรับผิดชอบอำเภอ
ต่าง ๆ ดังนี้.-
                  ๑. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑   รับผิดชอบ ๔ อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครราชสีมา, ปักธงชัย, วังน้ำเขียว และขามทะเลสอ
                  ๒. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒  รับผิดชอบ ๓ อำเภอ คือ อำเภอปากช่อง, สีคิ้ว และสูงเนิน

                  ๓. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓  รับผิดชอบ ๒ อำเภอ คือ อำเภอด่านขุนทด และเทพารักษ์
                  ๔. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔  รับผิดชอบ ๔ อำเภอ คือ อำเภอโนนไทย, โนนสูง, ขามสะแกแสง และพระทองคำ
                  ๕. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕  รับผิดชอบ ๓ อำเภอ คือ อำเภอคง, บ้านเหลื่อม และโนนแดง

                  . ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖   รับผิดชอบ ๔ อำเภอ คือ อำเภอบัวใหญ่, แก้งสนามนาง, บัวลาย และสีดา
                  ๗. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๗  รับผิดชอบ ๔ อำเภอ คือ อำเภอชุมพวง, ประทาย, ลำทะเมนชัย และเมืองยาง

                  ๘. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๘  รับผิดชอบ ๒ อำเภอ คือ อำเภอห้วยแถลง และพิมาย
                  ๙. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๙  รับผิดชอบ ๔ อำเภอ คือ อำเภอจักราช, หนองบุญมาก, โชคชัย และเฉลิมพระเกียรติ
                  ๑๐. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑๐  รับผิดชอบ ๒ อำเภอ คือ อำเภอครบุรี และเสิงสาง