โครงการชลประทานจังหวัด  มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการพิเศษที่ได้
รับมอบหมาย ควบคุมและบริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ งานธุรการและงานบัญชีการเงิน ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายใน
เขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ  เพื่อเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำ  การเกิดอุทกภัย    รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าตู้ควบคุม   ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องสูบน้ำ  บำรุงรักษา
 เครื่องสูบน้ำ  และระบบส่งน้ำ    ตลอดจนวางแผนงานส่งน้ำและบำรุงรักษาและระบายน้ำ จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า  น้ำฝนและ
ปริมาณน้ำที่ส่งเข้าพื้นที่โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ
โครงการพิเศษอื่น ๆ ประกอบด้วย  โครงการตามพระราชดำร ิ โครงการขนาดกลาง  โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและงานก่อสร้างอื่น ๆ  ที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น ๑ งาน ๔ ฝ่าย และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน ๑๐ ฝ่าย คือ
               ๑. งานบริหารทั่วไป >>
                   มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี การเจ้าหน้าที่ และพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัย
อาคารและรักษาบริเวณโครงการ   รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งานด้านประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ผลงาน
ชลประทานและกิจการของโครงการต่าง ๆ ในงานของกรมชลประทาน  ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ   ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
              ๒. ฝ่ายวิศวกรรม >>
                   มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม การวางแผนงานและควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณาด้านพัฒนาแหล่ง
น้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง  โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง   และโครงการ
พิเศษอื่น  ๆ  สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น     เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูล  และจัดทำรายงานสภาพด้าน
วิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชล
ประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

             ๓. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน >>
                   มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน จัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดำเนินการเรื่องการ
ใช้ที่ราชพัสดุในเขตโครงการต่าง ๆ   รวมทั้งงานด้านเกษตรชลประทาน  ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน
ปลูกพืช สำรวจเก็บสถิติผลผลิตด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ และดำเนินการจัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จัดการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธีตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย