<< หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย >>

                  1. 079 (ศูนย์เครื่องจักรกล)
              2. 079 นครราชสีมา
              3. 214 ลำตะคลอง
              4. 215 ลำปลายมาศ
              5. 216 ทุ่งสัมฤทธิ์
              6. 217 มูลบน
              7. 218 ลำพระเพลิง
              8. 220 คันคูน้ำ
              9. 221 ก่อสร้าง
              10. 504 ลชบ
              11. 611 มูลกลาง
              12. ภงด 1 ก.
              13. หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย