. .
รูปภาพ ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ
โครงการชลประทานนครราชสีมา korat@mail.rid.go.th
1239 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.0-4435-4255 โทรสาร 0-4435-4144
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม
ridthaiudom@gmail.com
12 0-4435-4255
08-1261-8658
  หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางบุญจิรา สกุลโสภิตจิตร
282 0-4435-4255 08-9189-0801
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายจังหวัด
นายสมชาย พนาภิรัตน์กุล
288 0-4435-4133-4
0-4435-3992
08-9721-2500
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
นายสมพงษ์ จันทรอมรพร
281 0-4435-4255 08-5249-1886
 

หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ
นายณัฏฐพล เกี่ยวกิ่งแก้ว

 

281 0-4435-4255 08-1071-7055
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
นายพิพัฒน์ นิ่มเจริญนิยม
papat42@yahoo.co.th
283 0-4435-4255 08-7962-5362
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
นายสุเทพ แจ่มอำพร
Machine8-010@hotmail.com
286 0-4435-4255
0-4435-4363
08-6261-1025
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
นายเสาวพล วงศ์เตชิต
waterkorat1@gmail.com
284 0-4435-4255
 
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์
wongsathit43@thaimail.com
287 0-4435-4255
08-1878-2440
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
นายสุรวิทย์ มูลนานัด
Surawet40@hotmail.com
21 0-4435-4255 08-9627-6543
1 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
นางสาวมุทิตา เพ็ชรจะบก
JUDY.KUNG@hotmail.com
22 0-4435-4255
08-1997-5946
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5
นายธีระชัย บุญยิ่ง
bankkarb53@yahoo.com
284 0-4435-4255 08-1379-4453
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6
นายวิชิต ฉีดจันทร์
cheedjan_54@hotmail.com
23 0-4435-4255 08-6662-9589

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7
นายสมพงษ์ ธีระทานันท์
d4d4545@hotmail.com

23 0-4435-4255 08-4497-9796

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8
นายยงยุทธ หมายชื่น
ymaichuen@hotmail.com

24 0-4435-4255 08-9844-2004
  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 9
นายจิรทีปต์ อภิรักขวนานนท์
cherd452@hotmail.com
25 0-4435-4255 08-1760-2120
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 10
นายกิตติศักดิ์ ปาลตานนท์
waterkorat10@gmail.com
25 0-4435-4255 08-1999-8852
นายช่างชลประทานอาวุโส
นายสมทรง โพธิ์เย็น
s-poyen@hotmail.com
- 0-4432-4255 08-1967-2426
โครงการชลประทานนครราชสีมา : 1239 ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์. 0-4435-4255
ผู้จัดทำ : ศูนย์ปฏิบัติการ OOC ติดต่อทาง E-mail : ridkorat@yahoo.com