โครงสร้างของหน่วยงาน โครงการชลประทานนครราชสีมา
                       
หน่วยงาน
ข้าราชการ
(คน)
ลูกจ้างประจำ
(คน)
พนักงานราชการ
(คน)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น
1
-
-
ฝ่ายวิศวกรรม
2
5
3
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
2
4
-
ฝ่ายช่างกล
1
6
1
งานบริหารทั่วไป
2
3
1
หน่วยเบิกจ่าย
4
3
2
หน่วยพัสดุโครงการฯ
1
4
1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
1
3
1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
1
3
-
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
1
3
-
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
1
6
-
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5
1
3
-
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6
1
8
1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7
1
3
-
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8
1
5
-
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 9
1
8
1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 10
1
3
1
รวมทั้งสิ้น
23
70
12
11