<<
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ >>
 
วิสัยทัศน์ :

" น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง "

พันธกิจ:
๑. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำ ให้สมดุล
๒. บริหารจัดการน้ำที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
๓. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับ อย่างบูรณาการ
๔. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
๕. สนับสนุนการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน เพื่อการผลิตให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร์:
๑. การพัฒนาแหล่งน้ำ
๒. การบริหารจัดการน้ำ
๓. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
๔. การรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน
ค่านิยมองค์กร์:
Work  hard           ทุ่มเทในการทำงาน
Attitude                มีความคิดสร้างสรรค์
Teamwork            เรียนรู้และทำงานร่วมกัน
Ethics                  มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
Relationship         มีความผูกพันและสามัคคี