นายฐิติพงศ์ แปลงเงิน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
          มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง โครงการตามพระราชดำริ โครงการพิเศษ  วางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ   ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา    ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการ พิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก   ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้ น้ำอย่างถูกวิธี ควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่อื่น  ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งประกอบด้วย
          ๑. งานธุรการและปฏิบัติการทั่วไป
          ๒. งานปฏิบัติการส่งน้ำและบำรุงรักษา
          ๑. งานปฏิบัติการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน