ชลประทานด้านตะวันออกเฉียงเหนือต่อจาก  นายจำลอง อัตนโถ คือ นายพีระ วัฒกานนท์   (พ.ศ.๒๕๐๙ - พ.ศ.๒๕๑๔)   นายลาภ ตัณฑศรี
(พ.ศ.๒๕๑๔ - พ.ศ.๒๕๑๘)   ตามลำดับ งานชลประทานในระยะนี้ ส่วนใหญ่เน้นหนักไปในด้านการก่อสร้างโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ และ
การก่อสร้างระบบส่งน้ำให้กระจายไปทั้งทั้งภูมิภาค       มีการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก    ๗    โครงการ    ในระหว่าง
พ.ศ.๒๕๐๖ - พ.ศ.๒๕๑๓  ได้แก่   โครงการลำตะคอง (สร้างเขื่อนลำตะคอง)   โครงการลำพระเพลิง  จังหวัดนครราชสีมา,   โครงการลำปาว
จังหวัดกาฬสินธุ์, โครงการน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น,  โครงการน้ำอูน จังหวัดสกลนคร, โครงการโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี  และโครงการ
ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี

               จนถึง พ.ศ.๒๕๑๘ มีโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำและทดน้ำ    ที่สร้างแล้วเสร็จในภาคนี้ จำนวน ๑๗๐  โครงการ ช่วยพื้นที่เพาะปลูก
ได้ประมาณ ๑.๕ ล้านไร่ สำหรับงานด้านส่งน้ำและบำรุงรักษาก็เริ่มมีบทบาทและมีความสำคัญมากขึ้น   มีการจัดตั้งสมาคมผู้ใช้น้ำชลประทาน
ขึ้น  ในโครงการชลประทานที่สร้างแล้วเสร็จเพื่อให้เกษตรการผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทาน   ได้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและ
แบ่งปันน้ำอย่างเป็นธรรม  สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นั้น หลังจากก่อสร้างหัวงานและอาคารชลประทานบางส่วนเสร็จแล้ว  กรมชล
ประทานก็ได้อนุมัติให้จัดตั้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขึ้นมาเพื่อบริหารการจัดการน้ำชลประทานและดูแลบำรุงรักษาสืบไปและต่อมา

               พ.ศ.๒๕๑๘ กรมชลประทานได้พิจารณาแบ่งส่วนราชการใหม   โดยแบ่งพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกเป็น ๓ สำนักงานคือ
สำนักงานชลประทานที่ ๔, ๕ และ ๖ มีหัวหน้าสำนักงานชลประทาน (ภายหลังเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักชลประทาน)  เป็นผู้
ควบคุมดูแลสำนักชลประทานที่ ๖   (สำนักชลประทานที่  ๘  ในปัจจุบัน)   มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ชลประทานรวม  ๕  จังหวัด  คือ  จังหวัด
นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ   แต่ในปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ ๘  เหลือเพียง ๔ จังหวัด   คือ
จังหวัดนครราชสีมา, สุรินทร์,บุรีรัมย์และศรีสะเกษ

               โครงการชลประทานนครราชสีมา   ภายหลังการแบ่งส่วนราชการ โดยให้ขึ้นกับสำนักงานชลประทานที่ ๘ และมีหัวหน้าโครงการ
ชลประทานนครราชสีมา (ผคป.นครราชสีมา) จนถึงปัจจุบันดังนี้.-
               ๑. นายประเสริฐ          สิงห์น้อย            ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๘ - พ.ศ.๒๕๓๘
               ๒. นายวีระพล           วัชรประทีป        ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๘ - พ.ศ.๒๕๔๐
               ๓. นายเชลงศักดิ์        มานุวงศ์             ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๐ - พ.ศ.๒๕๕๕๑
              ๔. นายไพศาล            พันพึ่ง                ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๑ - พ.ศ.๒๕๕๖
              ๕. นายจักรกฤษ         แจ้งกรณ์              ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๕๘
              ๖. นายเทิดพงศ์         ไทยอุดม              ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน