จากความต้องการของราษฎรและเจ้าหน้าที่ปกครอง  ต้องการจะให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการชลประทานแบบที่กระทำอยู่ในภาค
กลางและภาคเหนือ รัฐบาลจึงได้สั่งให้กรมชลประทานเปิดการชลประทานขึ้นในภาคนี้ โดยเริ่มสำรวจสภาพน้ำและสภาพภูมิประเทศ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบในการพิจารณาตั้งโครงการ พ.ศ.๒๔๗๗ และเริ่มงานก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามความเรียกร้องของราษฎรไปก่อน
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๒ เป็นต้นมา
                ที่ตั้งที่ทำการชลประทานครั้งแรก   ตั้งอยู่ที่ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ทำการ
ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ระยะแรกได้เริ่มก่อสร้างโครงการชลประทานขึ้นพร้อมกัน จำนวน ๘  โครงการ แยกเป็น  โครงการ
ชลประทานประเภทเหมืองฝาย ๕  โครงการ  ได้แก่  โครงการลำตะคอง โครงการทุ่งสัมฤทธิ์  จังหวัดนครราชสีมา,  โครงการห้วยเสนง  จังหวัด
สุรินทร์, โครงการห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี, โครงการห้วยน้ำหมาน จังหวัดเลย  และเป็นโครงการชลประทานประเภทคันกั้นน้ำ   เพื่อบรรเทา
อุทกภัย ๓ โครงการ   ได้แก่  โครงการบ้านตูม - บ้านติ้ว  จังหวัดมหาสารคาม,  โครงการทุ่งแซงบาดาล  จังหวัดร้อยเอ็ด  และโครงการลุ่มน้ำโขง
จังหวัดหนองคาย   โดยม ี พระธุระนทีทด (พ.ศ.๒๔๗๗ - พ.ศ.๒๔๘๕),  นายเฉลียว ทองอุทัย (พ.ศ.๒๔๘๕ - พ.ศ.๒๔๙๐)    และนายจันทร์
วิเชียรทวี (พ.ศ.๒๔๙๐ - พ.ศ.๒๔๙๓)  ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการก่อสร้างอีสาน  ตามลำดับ  ต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒  ทำให้งานก่อสร้าง
ทั้ง ๘ โครงการดังกล่าวต้องชะลอไว้ยังไม่แล้วเสร็จ
               หลังจากสงครามโลกครั้งที่   ๒   สงบลงแล้วในปี   พ.ศ.๒๔๙๔       กรมชลประทานได้เริ่มงานก่อสร้างโครงการชลประทานประเภท
อ่างเก็บน้ำ   ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    เนื่องจากโครงการชลประทานประเภทนี้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ    และจะสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรกรรมของราษฎรได้นายจำลอง อัตนโถ เป็นบุคคลแรกหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
ที่กรมชลประทานส่งมาดำรงตำแหน่งนายช่างพิเศษชลประทานด้านตะวันออกเฉียงเหนือ  (ชพด.)  ในช่วง พ.ศ.๒๔๙๓ - พ.ศ.๒๕๐๙ ทำให้มี
การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างจริงจังกระจายไปทั่วทั้งภาคเริ่มแต่บัดนั้น   เป็นต้นมา     งานก่อสร้างโครงการชลประทานประเภทเหมืองฝายและ
ประเภทคันกั้นน้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้ง ๘ โครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๒ ก็แล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงนี้   
            ในปี พ.ศ.๒๔๙๙  ที่ทำการชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่     ๙๐๕   ถนนสืบศิริ    ตำบลในเมือง    อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการของสำนักชลประทานที่ ๘  (สำนักงานชลประทานที่ ๖ เดิม)  ปัจจุบันนี้ผู้ดำรงตำแหน่งนายช่างพิเศษ