ฝ่ายวิศวกรรม
 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
 ฝ่ายช่างกล
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 9
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 10
 งานบริหารทั่วไป
 งานการเงินและบัญชี
 งานพัสดุ
 งานเบิกจ่าย